Bezeréd története 1945 előtt

Valószínűleg szláv eredetű személynév, amely magyaros névadással vált helységnévvé.

Először a XIII. sz. elején említik meg, akkor részben a zalai vár földje, részben pedig a pornói apátsághoz tartozik. 1236-ban itteni (Bezderéd, Bezdréd, Bezered) várszolgák említtetnek Predium ecclesie de Perno nomine Bezred….. Castrenses de Bezeréd …. (1236 . Zalai oklt.I.10.)

A XIV. században általában nevekben szerepel Bezeréd. 1327-ben Bezerédi Péter nevében, aki királyi emberként szerepelt okiratokban két alkalommal 1333-ban Bezeréd papja, Miklós 16 széles dénárt fizetett pápai tized fejében 1343-ban Bezerédi Vörös László nevében, kinek fiai megosztoznak Sári Bede fiaival Szompács birtokban 1345-ben Bezerédi Sebehadnagy fiai nevében birtokügy kapcsán 1345-ben egy földterület elhelyezkedésére vonatkozó helyesbítő megjegyzés olvasható 1353-ban Bezerédi László nevében, a Rumyak ellen indított bezerédi birtokper kapcsán Ez a per még 1357-ben is folyt a bezerédi birtokok ügyében. 1354-re   halasztva a Varsányiak bemutatják a Bezerédre vonatkozó okleveleiket 1359-ben Bezerédi Vörös László fiai visszaengedik Bezerédi Gyármán fia László fiainak nagyatyjuk egy ősi részét, melynek neve Monófölde 1359-ben azt olvassuk, hogy egyháza Szent Katalin tiszteletére volt szentelve.

A XV. században: Gyakran előfordulnak Bezerédi Vörös László leszármazói okiratokban. Egy Bezeréd és Gyűrűs közt fekvő birtokrész miatti pereskedések kapcsán találkozunk Bezeréd nevével 1412-ben beiktatják Teleki Miklós fiait s másokat Kisbezeréd negyedének birtokába Kisbezerédet más néven Teleknek is hívták. 1434-ben Teleki István fiait beiktatják néhai Teleki Nemes Domokos teleki birtokába A királyi emberek közt találkozunk egy Kisbezerédi Kelemennel 1461-ben olvassuk a Kisbezerédi Kelemen nevet ismét Ennek kapcsán szereplő királyi emberek forintosházi, kisgyürüsi és terpeni nemesek voltak.

A XVI. században: 1513-ban egy adólajstrom Bezerédi László özvegyének 1 ½ portáját említi 1520-ban olvassuk a Kisbezerédi Kelemen nevet ismét 1523-ban Bezerédi Miklós fiai Wachakylese nevű 5 hold földet adományoztak Gyerke György nevű nemes szolgájuknak Kisbezeréd területén 1533-ban Bezerédi Mihály ötvened magával bizonyító esküt tesz Lengyel Mihály (kapornaki konvent) szolgabíró előtt a tulajdonában levő , korábban felsorolt birtokrészekre vonatkozó kiváltságlevélről, amelyet Zsigmond király állított ki 1553-ban birtokbaadás 1555-ben Bezeréd, Foryntosháza, Apathy, Kapornak, Padar, Orbányosffalwa, Butsa, Mysseffalva helységek nemesei kezességet vállalnak Laak-on lakó Nagy András colonusért a kapornaki apát előtt 1564-ben kapornaki apát panasza, mely szerint Bezeréd község nyilvános terén megtámadta őt Bezerédy Gergely jobbágyaival 1564-ben kelt Miksa császári és királyi donációs levele Bezerédi Zsigmond fiai részére 1571-ben kelt bizonyságlevél, amely szerint a Sedria elé hívják Bezeréd-i Gergelyt, Bezeréden lakó Thoth András nevű jobbágya miatt 1596. nov. 30-án kelt bizonyságlevél, amely Bezeréd-i Gergely fia Ferenc zálognyilatkozatát tartalmazza: Özv.Csernel Borbála és Bezerédy Ferenc vállalják, hogy teljes birtokrészeiketBezeréd, Koppány, Detkh, Gesseallia Zyghethe posessiokban és prédiumokban Boncz Lászlónak 200 Ft-ért elzálogosították.

A XVII. században: 1637-ben Theleky Tamás elhajtotta Bezerédy János egy jobbágyának Malomfeöldön legelő disznait 1640. Zala vármegye oklevelébe foglalt inhibitio: Skotnyicki pálos prior eltiltja a sedria előtt Kehida, Almas, Bözöréd, Igricz, possesiok lakóit Eörményes, Kys Barátsziget, Németfalu, Rokolyan Sz. Péterur praediumok használatától. 1650. Sz.Mihály nap körül egy hajdút levágnak Szöpötkön, Bözörédről két hajdút elvisznek a törökök 1690-ben kelt úrbéri összeírás Török földesúr a kanizsai Kuchep Zahim volt, akinek évi 20 Ft-tal, természetbeli szolgáltatásokkal és fuvarozással , a szultánnak pedig évi 5 Ft-tal adóztak. Keresztény földesúr Bezerédy István volt. A birtoklás joga tisztázásra vár. 1695-ben kelt Beszeredy Jánosnak, a Szalavár-i végvár főkapitányának jobbágyszabadító levele Kelt. Kéménden ,1695. ápr. 18-án. 1697-ben Bezerédi István kéri a tulajdonjogukat tanúsító oklevelek kiadását, melyek egy része az idők viszontagságai közepette elveszett 1697.évi urbéri összeírás szerint:

Bezeréd 7 német mérföldre fekszik Kanizsától.
 Területe 60 hold szántó, ebből 30 hold jó állapotban, 16 hold kaszás jó rét,
 Továbbá ¾ mérföld széles és ugyanilyen hosszú tölgyerdő.
 Jobbágyok száma: 8 egész-, 1 fél- és 1 negyedtelkes jobbágy.
 Birtokos: Bessereti család
 Adózó porták száma: 2,5.
 Török korban kanizsai Zahin földesúrnak adóztak évi 20 Ft-ot.
 Tiszta úrbéres falu. Katolikusok.
 Gabonatizedet adnak a püspöknek., de nem fizettek kilencedet a török korban.
 1699. évi Conscriptio Donestica in Anno 1699
 Bezeréd, Possessio
 Adózók: 10
 Lakott jobbábtelek: 10x1/8
 Szántóföld, hold: 10x4
 Igás állat: 35
 Szőlők termése hány akó: 131

A XVIII. században: 1700. évi úrbéri összeírás Beszeröd Területe : 60 hold szántó, 30 kaszás rét és fél mérföld kerületű erdő Telkek száma: 9 fél telek Birtokosa a Beszerödi család , nem ismeretes, milyen jogon Török földesúr a kanizsai Zahin.

1711. Conscriptio Comitatensia Rayki Pál Processusa
Bezeréd
Gazdák neve: 7
Ökör, tehén, tulok: 26
Bor, pozsonyi akóval: 57
Kas méhe: 10
Másnak adósa: 228 Ft
Pestisben meghalt: 8 gazda

1717. Vizsgálat a kapornaki apátság birtokainak ügyében. A nemesapáti marhákat behajtották a kapornaki erdőről és kukoriczából, ezek helyett 3 rókabőrt és 1 nyestbőrt ajánlottak fel. Beszerédiek minden esztendőben fizettek Malom felde puszta és Podary puszta után. 1720. Beszerédh, posessio Bezerédy Ferenc és György birtoka Coloni: 9 Megmüvelt földek pozsonyi köbölben: 13 ½ Szőlő , kapásnyi: 8 A possessio nagyobb része curiákból áll, erdőkkel körülvett völgyben fekszik. Területe kevés, két nyomásban művelik. A rétek jó, de nagyon kevés szénát teremnek. Jószáguk kevés van. Friss telepítésű szőleikből még nincs hasznuk. Tüzi- és épületfájuk elég van. Értékesítési lehetőségük nincs. 1737. jun.17. Bezerédy család ménfői levéltára Zala megye egyik officialisa által felvett jegyzőkönyve afelől érdeklődik, hogy mit tudnak a tanuk a magvaszakadtan elhalt öregebb Balogh Miklós nevű jobbágy javairól, melyek részben Bezeréden , részben pedig az AlsóCsáford-i szőlőhegyen voltak. A kihallgatott 5 tanú az első tanú , Balogh Gergely vallomását erősíti meg, mely szerint a magvaszakadt jobbágy , aki két fiával együtt halt meg , néhai Bezerédy Mihálynak volt örökös jobbágya, s halála után minden javaira Bezerédi Jánosné tette reá kezét. A jobbágy vagyonának értéke hivatalos becslések szerint 425 Ft.

1750. Conscriptio Processus Sarkaniensis: Bezeréd possessio
 Gazdák száma:   34
 Zsellérek száma: 21
 Igás állatok: 86
 Fejős tehén: 51
 Meddő tehenek és egyéb 3 évesek: 25
 Borjuk és egyéb 2 évesek: 273
 Őszi termés mérőben: 1296
 Tavaszi termés mérőben: 458
 Bormennyiség, akószám: 1694
 Méhkasok: 23
 Iparosok, takács: 3

1754. Veszprém pk. lt.Conscr. prov.. par. Fasc.II.Nr.4. Bezeréd Koppány filiája Bezerédy család birtoka. A lakosok építették fel templomát a romokból kb.16 éve. 1760. jun.3. Az uriszék döntéseBezeréd és Szt.Kozmadombja falvak jobbágyságának úrbéres szolgáltatásairól. Egész telek 18 hold és 8 szekérnyi rét. Egész telek robota heti 1 nap igás vagy 2 nap gyalog Terményeikből tizedet adnak. Magtalanul elhalt jobbágy javait a földesur örökli. A falu Szt.Mihálytól Szt.Györgyig árulhat bort. Megtiltja a további erdőírtást. Karácsonyra 1 kocsi fát kötelesek adni. 1761. jún. 5. Bezeréd Ideiglenes úrbéri szerződés Bezerédi Sándor, István, Ádám, Jób és Mihály Bezeréd possessio földesúrai és a helybéli subditusok között. 1762-63. évre szóló urbariális adatok Bezeréd possessioról, amelyek a Bezerédy család urbarialis feljegyzéseit tartalmazó bekötött kötetben maradtak fent. Két földesúr: Bezerédy Sándor és István Subditus név szerint említve: 27 Évi árendájuk: 138 Ft 75 dénár Fejenként adnak 2-2 tyúkot illetve 10-20 tojást. A fuvarozási kötelezettségek sokfélék:

„Borokat föl hosznyi, Urasagh termisit , hegy vamot, vagy vett borokat is magok erejekkel jóva az gazdaknak bé foghnyi és a Söllerekis bé foghnyi tartoznak… ….Tiszedet oda vénnyi hova parancsoltatik nékiek”

1770. Conscriptio univ.
 Családok száma: 87, 484 lélekkel, 248 adózóval
 Köztük takács: 5, ács: 1, szabó: 1
 Köztük: 2 uradalmi hajdu, 1 kanász, 1 molnár,
 Köztük: 1 községi mészáros, 1 kocsmáros, 1 csordás, 3 kanász
 Kukorica: 127 ½ p.m. Dohány nincs. Szőlő: 736 kapásnyi. Eperfát nem ültettek.

A tanítónak 3 fiú és 6 leánytanítványa van, csak írni és olvasni tanítja. A harangozás a tanító feladata. 1771. OL. Htt-i l.t. A tanítót a lakosok veszik fel, egyetértésben a plébánossal. A tanító: Dombos György Tanulók: mindkét nembeli róm. kat. vallásúak, összesen 8 fő. A tanító egyben a község jegyzője és harangozója is. Külön iskolaépület nincs. Szobája egyben iskola is. Van még egy konyhája,1 kamrája. A földesurak által kijelölt fundusra épült, a lakosok huzták fel. 1771. jún. 18. Urbarialis contractus a Bezeréd-i jobbágyok és Bezerédy Károly özvegye: Bogyay Judit közt. A 10 jobbágy tabelláris kimutatás szerint robotol, de készpénzzel meg is válthatják. Az uraság szőlőjét művelik, a bor termését betakarítják.

„…mi akik marhásak vagyunk , ajánlottuk, hogy két szekeret öszvö fogunk csinálni és egy vitelt fogunk praestalni.”

Ha a földesur idegen cséplőket nem kapna , akkor a jobbágyok kötelesek a termést elcsépelni, de a törvényes, szokásos cséplőrészt ők is megkapják.

„Hanem a fonyást meg kivánván váltani, fontjául 10 pénzeket fizetnek, egy kappan ára 15 den., egy csirke ára tészen 5 den., 12 tojásnak az ára tészen 5 de.”

1777. C.99.Htto.lt-Conscr.prov.par.eccl.et ludim.raksz.A.100. Bezeréd Koppány filiája. 45 éve ex antiquis ruderibus temploma felépítve, azonban a nép 1/3-t fogadja be. Tanítónak 6 tanítványa van. Házak fából készültek, szalmatetővel, 1 szobával. 1778.Veszprém pk.lt.Can.Vis. Temploma 1732-ben épült. Szt. Vendel kápolna 1776-ban épült. 1782. OL. Htt-i lt.Acta reg. Paroch. Rsz. 2-2609. Bezeréd Szala-Koppány filiája 581 lélekkel. Temploma Szt. Katalin tiszteletére szentelt. A falun kívül van egy kápolna is   Szt.Vendel tiszteletére . Papja egyiknek sincs. 1 ½ órányira a matertől. 1792-ben megalakul a plébánia 878 kereszténnyel Van még 12 izraelita lakos is. 1792-1797. Bezeréd község protocolluma felsorolja a jobbágyok neveit, szolgáltatásokat, panaszokat és elintézésüket. 1798 . Bezerédi család kámi lt. P.57.14.rsz. Jegyzőkönyv a Bezerédi jobbágyok panaszai és az azok tárgyában kelt itéletekről. A II. József alatti tisztiszék jegyzőkönyve 1789. 1799-1802. Bezeréd jegyzőkönyve felsorolja a jobbágyok neveit, szolgáltatásokat, panaszokat és elintézésüket. 1794.Bezerédi Péter által kibocsátott urbéri szerződés: A földesúr előrebocsátja, hogy elei által 1761.jun.5-én kibocsátott urbéri contractus eredményeképpen sok károsodást szenvedett a család törvényes jövödelme, ezért adjak ki ezen módosításokat tartalmazó contractust.

A XIX. században: 1802. Veszprém pk.lt.conscr.prov.par.fasc.V. Bezeréd mater, filiái: Gyürüs, Orbányosfa Összlélelszám: 711 1802. A Bezeréd-i jobbágyok panaszirata a vármegyéhez. A jobbágyok azért fordulnak a vármegyéhez :

„…hogy T.Bezerédy Péter Úr által elfoglalt szőlejeknek birtokába vissza tetettesenek.”

1809. Pállffy János ispán által készített jelentés a Bezerédi jobbágyok renitenskedéseiről

„…Midőn már a Frantziák közelgettek hozájok, több izben Gyülést tartottak, hogy mi tévők legyenek. Közönséges végzések volt, hogy ők az üdeig semmit nem adnak, hanem tüstént a Frantziákat fogják vezetni az fönt emlitett T.Bezerédy Péter Uraság Pintzéjéhez, hogy ott mindent ki raboljanak és el prédáljanak, úgy hasonlóképpen az Gabona felől,hogy az Majorban minden elegendő legyen nekik, hogy ha jönni fognak. … – Ell jövén Püspőki Dézsmálás üdeje, Süle Ferentz Jobbágynak fia Ispán Urat Rutul attávalteremtettével mivelte testét és lelkét, ki is mondotta, hogy ha ott érhette volna, midőn tizedelt , mindjárt tüstént az Vass vellával Keresztül szurta volna….”

1817. febr.26. Lakosok kérelme földesurukhoz

„…kovátsuk háza á régiség miatt … oly annyira el romlott, hogy nem sokára össze fog dülni…Uj kovácsmühelyt és lakást kell építeniük. A többi compossessor földesúr már engedélyezte a szükséges épületfa kivágását ,most Bezerédy-től kérik: engedélyezze ő is…”

Nem nemes népesség összeírása
                    1819-ben        1828-ban     1842-ben katonai célra
 Ház:                          100              100             115
 Háznép:                      118             118             111
 Férfi: polgár és kézműves              4               4
 Férfi: tiszviselő, honoratior:                     1
 Férfi: nemesek szolgái:                1            13               4
 Férfi: mindenrendü zsellér,lakó,kertész: 31               31              45
 Férfi: paraszt:                          92
 Férfi: fiugyermek:                    173              209              23
 Nők általában:                          317              332             436
 Fentiek összesen:                       615              666             813
 Távollévő férfi az országban:                             21              21
 1870-ben írni és olvasni tud: 64

A XX. században:

1910-ben írni és olvasni tud: 527 1930-ben írni és olvasni tud: 765 1930. évi Bezeréd község külterületi adatok:

                              Cseroldaldűlő         Külsőmajor      Vergyálomdűlő       Összesen
 Jelenlevő népesség:        91                     96              96                283
 Kereső népesség:           44                     36              49                 129
 Ebből őstermelő:           43                     29              44                 116
 ipari forg.:                1                      2               5                   8
 mg.kereső:                 14                      1             15                 30
 0-10 kh.:                 14                     15              29
 cseléd:                    20                      1              21
 munkás:                    21                      7               9                 37
1935. évi gazdacímtár
 Földbirtokos neve: Békássy István
 területe: 973 kh
 szántó:   470 kh
 kert:       3 kh
 rét:       66 kh
 legelő:    93 kh
 erdő:     310 kh
 Földbirtok kat.tiszta jövödelme ( AK ) : 5618
 Összes földbirtok: 1127 kh.
Község közbirtokossága:
 területe: 302 kh
 szántó:     2 kh
 kert:       0 kh
 rét:        5 kh
 legelő:   163 kh
 erdő:      88 kh
 Földbirtok kat.tiszta jövödelme ( AK ) : 718
 Összes földbirtok: 1127 kh.