Szent Vendel Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okirattal a többször módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A.-74/F §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) rendelkezései alapján az Alapító a jelen alapító okirat 2. pontjában megjelölt tartós, közérdekű cél megvalósítása végett – induló vagyon rendelkezésre bocsátása mellett – jogi személyiséggel rendelkező

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT

hoz létre az alábbiak szerint

I.

 1. Az Alapító:

Verasztó Lajos
lakóhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 3. IV. emelet 34.
anyja neve: Horváth Margit 

Az alapítvány neve:      

Bezerédi Szent Vendel Kápolnáért Alapítvány

Az alapítvány székhelye:    

1052 Budapest, Bécsi u. 3. IV. 30.

 1. Az alapítvány célja:

2.1. Az alapítvány célja a Zala megyei Bezeréd községben található, 1776-ban épült Szent Vendel kápolna, mint a kulturális örökség részének fennmaradása érdekében történő tevékenység kifejtése és a kápolnának, mint a kulturális örökség részének megóvása, közvetlen környezetének fejlesztése és ezen kulturális kincs másokkal történő megismertetése.

Az előbb meghatározott célon belül különösen: 

 • a Szent Vendel Kápolna felújítása és fenntartása;
 • a kápolna kertjének rendbetétele;
 • a kápolna előtti várakozó-, parkoló terület visszaállítása;
 • a kápolna megközelíthetőségének, elérhetőségének és az oda vezető út javítása.
 • a felújított kápolna felszentelése és ünnepélyes átadása

a./ a Szent Vendel Kápolna felújítása és fenntartása

 • a felújítási munkák tervezése, engedélyeztetése;
 • az épület alászigetelése, alapok megerősítése kívül, belül;
 • a régi vakolat leverése és a falak újravakolása;
 • a belső és külső falak festése;
 • az oltár felett levő Szent Vendel freskó restaurálása illetve újra festése a freskó állapotától, szakvéleménytől függően;
 • a kápolna belső díszítő festése, freskók felvitele;
 • az oltár felújítása, hiányzó tárgyak pótlása;
 • világítás megoldása;
 • padlóburkoló kőlapok felújítása, pótlása;
 • padok és prédikálószék felújítása;
 • ablakok és ajtó felújítása, zárhatóvá tétele;
 • kórus felújítása;
 • toronyfeljáró, toronyablakok felújítása;
 • harangbak, forgószerkezet és működtetés felújítása;
 • biztonságtechnika beépítése;

b./ a kápolna kertjének rendbe tétele

 • a kerítés és kertkapu felújítása, zárhatóvá tétele;
 • a kert régi fáinak megfiatalítása és az elhaltak pótlása;
 • a kert parkosítása, a kaputól a kápolnabejáratig vezető sétáló út feljavítása;
 • a vízelvezetés az épület körül;
 • a kápolna előtti várakozó-, parkoló terület visszaállítása;
 • a tereprendezés a kápolnakerten kívül és a kápolnakert bejáratnál;
 • gyalogos látogatók fogadására;
 • gépjárművek parkolására alkalmas terület kialakítása a kápolnakert bejáratánál;ad.

c./ a kápolna megközelíthetőségének, elérhetőségének, az odavezető út javítása

 • a faluból induló régi gyalogos földút visszaállítása gyalogos turista forgalom számára
 • a majortól kápolnáig vezető 3 km-es út feljavítása, kikövezése, hogy gépjárművel el lehessen jutni a kápolnához;

2.2. A 2.1. pontban felsorolt célok megvalósításához szükséges pénzeszközök megszerzése, valamint a kápolna, mint kulturális érték másokkal történő megismertetése érdekében internetes WEB-lap létrehozása és működtetése.
2.3. Az 2.1. pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében együttműködés kialakítása az érintett terület önkormányzataival, a regionális fejlesztésekben érdekelt civil és gazdasági egyesületekkel, kamarákkal.

II.

Az alapítvány vagyona:

3.1. Az alapítvány induló vagyona 400.000,- Ft azaz négyszázezer forint, amelyet az alapító egyszeri befizetésként bocsát az alapítvány céljaira
3.2. Az alapítvány vagyona forintszámlából, illetőleg – ha az alapítvány részére deviza átutalás érkezne – devizaszámlából, továbbá ingó és ingatlan vagyonból állhat.
3.3. Az alapítvány nyílt, ahhoz belföldi-, és külföldi szervek, valamint jogi és természetes személyek csatlakozhatnak, felajánlást tehetnek. A felajánlás pénzeszközön kívül nem pénzbeli támogatás is lehet. Az e forrásból származó pénzeszközöket ugyancsak a jelen alapító okirat 2. pontjában meghatározott célokra kell fordítani.
3.4. Az alapítvány a kuratórium által kiválasztott pénzintézetnél számlát nyit.
3.5. Az alapítvány ügyeinek intézésével kapcsolatosan az alapítvány által kezelt vagyon forrását és a felhasználását olyan mértékben kell nyilvánosságra hozni, amilyen mértékben ez az alapítvány céljait szolgálja, illetve, ha az alapítói okirat, a kuratórium elrendeli vagy jogszabály előírja.

 1. Az alapítvány vagyonának felhasználása:

4.1. Az alapítvány vagyonát forint- illetőleg devizaszámlán kell nyilvántartani.
4.2. Az alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt kuratórium kezeli.
4.3. Az alapítvány – jelen alapító okirat 2. pontjában meghatározott – céljaira az alapítvány induló vagyona, valamint az alapítványnak befizetett további hozzájárulások használhatók fel.
4.4. Az alapítvány kuratóriuma a felhasználásról – a jogszabályok figyelembe vételével – szabadon dönt, köteles azonban a kezelésre bízott vagyont a lehetséges legkedvezőbb módon gyarapítani.
4.5. Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, illetőleg az alapítványnak gazdasági társaságban való részvételét határozhatja el azzal, hogy a gazdasági vállalkozási tevékenység csak másodlagos lehet.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
4.6. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 2. pontban meghatározott tevékenységére fordítja.
4.7. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány országgyűlési-, fővárosi és megyei önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.
4.8. Amennyiben az alapítvány éves árbevétele meghaladja az ötmillió forintot, alapító a kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szervet hoz létre a Ksztv. 10. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

III.

 1. Az alapítvány kezelője:

5.1. Az alapítványt az alapító által határozatlan időre kijelölt 3 tagú kuratórium kezeli.
5.2. A kuratórium összetétele:
5.2.1. A kuratórium elnöke:

Hencsei Kálmán
lakóhely: H-1052 Budapest, Bécsi u. 3. IV. 30.
anyja neve: Beleki Margit

5.2.2.   A kuratórium tagjai:

Hencseiné Aczél Anna
lakóhely: H-8935 Misefa, Országút 55.
anyja neve: Parragi Irén

Gerencsér Cecília
lakóhely: 1191 Budapest, Lehel utca 7.VII.19.
anyja neve: Hencsei Margit

 1. A kuratórium működése:

6.1. A kuratórium az alapítvány legfőbb ügyintéző szerve. Szükség esetén munkaviszony keretében vagy megbízással szakértőket foglalkoztathat.
6.2. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan jegyzi, oly módon, hogy az alapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve mellé saját nevét önállóan írja. Banki utalványozásra a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttesen jogosult.
6.3. A kuratórium elnöke és tagjai kurátori tevékenységük ellátásáért költségtérítésben részesülhetnek.
6.4. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
A kuratóriumi ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a kuratóriumi ülés napja között 15 napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a kuratóriumi ülés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
Ha a kuratóriumi ülés nem szabályszerűen került összehívásra, úgy határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.
Az ülés összehívását az elnök vagy bármelyik tag kezdeményezheti. A tag kezdeményezésétől számított 14 napon belül, ha nem hívja össze az elnök az ülést, azt maga a kezdeményező tag is összehívhatja.
6.5. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon mind a 3 tag jelen van. Ha az ülésen minden tag jelen van, egyhangú határozattal olyan napirendet is tárgyalhatnak, amely a meghívóban nem szerepelt.
6.6. A kuratórium ülése – a 6.7 pontban foglalt kivétellel – a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hoz határozatot. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. A szavazás kézfeltartással történik.
6.7. Az anyagi kötelezettséggel járó döntéshez a kuratórium teljes létszáma alapján számított 2/3-os többség szükséges. A jelen alapító okiratban külön meghatározott esetekben a kuratórium tagjainak egyhangú határozata szükséges.
6.8. A kuratórium – az alapítói hatáskörbe tartozó döntések kivételével – minden ügyben döntésre jogosult.
6.9. A kuratórium ülései nyilvánosak. Amennyiben az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, az elnök zárt ülést rendel el.
6.10. Az alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a Khtv. 8. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében írott összeférhetetlenségi szabályokat.
6.11. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

6.12. Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a kuratórium fogadja el.
6.13. A kuratórium elnöke a kuratórium által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), melyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személy szerint) megállapítható. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.
6.14. A kuratórium elnöke gondoskodik az alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
6.15. A testületi szervek döntéseit az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza nyilvánosságra.
6.16. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, és saját költségére másolatot készíthet. A betekintés illetve másolatkészítés előzetes írásbeli megkeresés alapján a kuratórium bármely tagjával előre egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén történik.
6.17. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről, időszaki kiadványaiban és székhelyen lévő hirdető táblán, faliújságon tájékoztatja a nyilvánosságot.

IV.

 1. Az alapítványhoz történő csatlakozás:

7.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz akár belföldi-, akár külföldi- természetes vagy jogi személy csatlakozhat.
7.2. A csatlakozás feltétele az alapítvány céljainak és szabályainak elfogadása.
7.3. A csatlakozási szándék elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma határoz.
Az alapítványhoz történő csatlakozást a csatlakozó kérésére az alapítvány kuratóriuma a III. 6.17. pontban meghatározott módon nyilvánosságra hozhatja.
7.4. Az alapítványhoz csatlakozott személyek vagy szervezetek javaslatot tehetnek az alapítvány kuratóriumának az alapítványi célok megvalósítására vonatkozóan.
7.5. Az alapítvány javára teljesített juttatás önmagában nem jelent csatlakozást az alapítványhoz.

 1. Az alapítvány megszűnése:

8.1. Az alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E §-ban írott esetekben

V.

 1. Záró rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2004. október 20.